Detta är en kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999) samt artikel 12 och 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för JIS-Automation Oy:s kunder, potentiella kunder och användare av webbplatsen.

1. Registeransvarig

Företag:
JIS-Automation Oy
1849009-5
Jasperintie 334
33960 BIRKKALA

2. Kontaktperson:

Jouni Isokivi
VD
+358 (0) 400 625 508

3. Registerets namn
JIS-Automation Oy:s kundregister

4. Syfte med behandling av personuppgifter och rättslig grund
Kundregistret används för att hantera kundrelationer, för kommunikation samt som hjälpmedel för försäljning och marknadsföring. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är JIS-Automation Oy:s berättigade intresse, avtal, samtycke, kundens beställning eller uppdrag. Vid användningen av kundregistret följer vi tillämplig personuppgiftslagstiftning.

5. Uppgifter som registreras Vilka personuppgifter behandlar vi?
Keiden tietoja käsittelemme?
• Kunduppgifter
• Potentiella kunder
• Användare av webbplatsen

Vilka personuppgifter samlar vi in?
• Personens namn
• Företag
• Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress)
• Roll/titel
• Företagets faktureringsuppgifter
• IP-adress Personuppgifter lagras vanligtvis så länge kundrelationen är aktiv.

6. Regelbundna källor till information
Information om kunder och potentiella kunder erhålls huvudsakligen från dem själva i samband med interaktion (till exempel via e-post, telefon eller kundmöten). Vid behov kan information också samlas in från allmänt tillgängliga källor (till exempel internet och handelsregistret). Informationen om användare av våra webbplatser samlas in under besök på webbplatsen.

Tredjepartscookies
Cookies från Google Analytics som är inbäddade i vår webbplats samlar in information om hur besökare använder vår webbplats. De anonyma uppgifter som samlas in av cookies inkluderar bland annat antalet besökare på webbplatsen, hur besökarna hittade webbplatsen och vilka sidor de besökte.

7. Överföring av uppgifter
Personuppgifter överförs normalt sett inte till tredje parter utanför JIS-Automation Oy om inte myndigheterna kräver det enligt lag. Trots detta kan uppgifter överföras till samarbetspartners som valts ut av registeransvarig och som behandlar uppgifterna på uppdrag av registeransvarig, enligt avtal mellan parterna. Vi har säkerställt att våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

8. Principer för registerskydd
För att säkerställa säkerheten för kundregistret tillämpar vi följande skyddsåtgärder:
• Noggrannhet i registerhanteringen och säker hantering av data med hjälp av lämpliga informationssystem
• Endast de anställda som har rätt att behandla kunduppgifter på grund av sitt arbete har behörighet att använda kundregistret
• Varje användare har en egen användarnamn och lösenord för att komma åt systemet som innehåller kundregistret
• Personuppgifter som hanteras elektroniskt skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel som allmänt accepteras inom datasäkerhetsområdet
• Säkerhetskopior av registret tas regelbundet

9. Rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter, och du kan kontakta vår kontaktperson Jouni Isokivi på adressen i ärenden som rör dem:
• Rätt till insyn
o Du har rätt att granska de uppgifter som är registrerade om dig. Om det finns fel i dem kan du begära att vi rättar till dem.
• Rätt till radering
o Om du anser att behandlingen av uppgifter som rör dig inte är nödvändig kan du begära att vi raderar uppgifterna.
• Rätt till motsägelse mot direktmarknadsföring
o Du har rätt att motsätta dig direktmarknadsföring. JIS-Automation Oy säljer eller lämnar dock aldrig ut dina uppgifter till tredje part.
• Klagorätt
o Du har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudsmannen om du anser att vi, när vi behandlar dina personuppgifter, bryter mot gällande lagstiftning

10. Ändringar i integritetspolicyn
JIS-Automation Oy förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera den ändrade policyn och ändringsdatumet här. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom meddelandet.