Utsugsystem för brandrök   Rökutsugsprodukter 

Uppgiften för rökutsugningssystemet i fastigheter är att minska mängden person- och egendomsskador vid brand. Systemet tar bort brandgaser på ett kontrollerat sätt och hjälper räddningstjänsten i dess uppgift.

JIS-Automation är en av Finlands ledande tillverkare av rökutsugsanläggningar med erfarenhet av många olika projekt. Vi implementerar styrsystem för rökutsug oavsett storlekskategori. Vår expertis lyfts fram i implementeringen av utmanande rökutsugsystem för fastigheter och industrianläggningar.

Funktionerna för rökutsugningscentraler varierar beroende på syftet med fastigheten. Rökutsugningssystemet kan till exempel automatiskt styra fastighetens övriga teknik enligt brandmyndigheternas krav och vid behov även initiera en kontrollerad avstängning av aktiva processer.

Vi tillverkar även utlösningscentraler med vilka brandmyndigheterna styrsystemet vid en krissituation.

Rökutsugs process

  • Design
   Vi designar fastighetens rökutsugningsstyrsystem utifrån de rökutsugsplaner som skapats för projektet. Vi är i kontakt med konstruktörer och brandmyndigheter för att säkerställa systemimplementering av hög kvalitet. Vi matchar även alla systemrelaterade enhetsuppsättningar.
  • Komponentval
   Vi implementerar rökutsugssystem enligt kundens önskemål. De utvalda komponenterna för rökutsugssystem är topp produkter inom området och vi implementerar alltid systemen med logik på industriell nivå och mycket högkvalitativa energiledningskomponenter.
  • Tillverkning
   Vi tillverkar alla utlösnings- och kontrollcentraler för rökutsugssystem på vårt huvudkontor i Birkkala. Centralplanering och central tillverkning på ett ställe garanterar en högkvalitativ och dynamisk tillverkningsprocess.
  • Systeminstallation
   Installation av rökutsugssystem utförs alltid enligt överenskommelse. Oavsett projektets storlek har vårt företag de nödvändiga resurserna för den omfattande installationen av systemet, inklusive installationsarbetet av utlösnings- och styrcentraler, kablage och anslutningsarbete.
  • Ibruktagning
   Systemleveransen inkluderar omfattande testning och driftsättning. Rökutsugningssystemet testas alltid individuellt på enhetsnivå. Efter att ha verifierat hårdvarans funktionalitet testas systemhelheten.
  • System underhåll
   Vi erbjuder heltäckande service- och underhållstjänster för rökutsugssystem, alltid i enlighet med kundens krav och standarder. Underhållsplanen för rökutsugssystem som utarbetats av vårt företag presenteras nedan.

System för rökutsug

Vi designar och implementerar kontrollsystem för rökutsug med vår egen JSPOK-produktfamilj. Systemet, baserat på logik på industriell nivå, inkluderar alla rökutsugnings- och styrcentraler. Rökutsugssystem som levereras av JIS-Automation är designade och tillverkade med högkvalitativa komponenter i enlighet med kundens speciella krav och gällande standarder. Vårt JSPOK rökutsugssystem består av en eller flera utlösningscentraler och tillhörande styrcentraler. Komponenter av industrikvalitet garanterar att systemet fungerar tillförlitligt och ändamålsenligt i alla situationer.

JIS-savunpoistokaavio

Ladda ner vår rökutsugsbroshyr

Utlösningscentral för rökutsug

Utlösningscentralen kopplad till fastighetens rökutsug övervakar objektet som ska skyddas, styr driften av systemet och ger brandmyndigheterna möjlighet att kontrollera rökutsugssystemet. Beroende på målet innehåller JIS utlösningscentraler en pekskärm eller mekaniska manöverbrytare. Vid behov vidarebefordras informationen från utlösningscentralen till rökutsugningscentralerna med hjälp av busslösningar.

Styrcentral för rökutsug

Styrcentralerna som är anslutna till varandra med bussteknik tar kommandon från utlösningscentralen och dess operatör. Styrcentralerna innehåller alla nödvändiga logikkomponenter och energihanteringsenheter samt busskomponenter. Med styrcentralerna kan enhetskontroller relaterade till rökutsugningssystemet implementeras heltäckande, inklusive alla ställdon och fläktkontroller. Fläktstyrningar kan implementeras på ett modernt sätt med frekvensomvandlare eller alternativt med direktutgångar.

Underhåll av rökutsugningsautomatiken

Funktionaliteten hos rökutsugningssystemet måste testas med intervall som bestäms av inställningarna för rökutsug och av utrustningsleverantörerna. Enligt räddningslagen ansvarar fastighetens ägare och innehavare för att rökutsugningsutrustningen är i funktionsdugligt skick samt för korrekt underhåll och tillsyn. Vi inspekterar och underhåller alla rökutsugssystem vi tillverkar i enlighet med årskontraktet. Följande procedurer utförs vid varje underhåll:

 • Kontrollera bussens dataöverföringshastighet och felloggar
 • Säkerhetskopiering och arkivering av programmen
 • Testandet av ringnätverkets funktion
 • Testning av ringnätets fellarm (felsimulering)
 • Mätning av kraftkällor
 • Systemspänningsövervakningslarm per central (UPS, huvudströmbrytare, kabelskydd/säkringar)
 • Testning av uppföljningslarm
 • Testa driften av kylfläktarna i centralen och filterbyte
 • Batteribyte till UPS-utrustningen

Rökutsugs produkter

Nyhet

JIS-Automation utökar produktsortimentet av öppnarenheter

JIS-Automation kommer snart att publicera öppningsenheterna för JIS-ACT-produktfamiljen. Den nya produktfamiljen utökar och förbättrar urvalet och funktionerna hos öppnarenheter. Mer om det från våra säljare.

JIS-savunpoistotuotteet